DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Propisani su novi obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu

Posted by Aleksandra na decembar 15, 2013

Ministar finansija doneo je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku RS“ broj 108/13, od 6. decembra 2013. godine, a stupa na snagu 1. januara 2014. godine.
Danom stupanja na snagu tog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 i 59/13). Izuzetno, za utvrđivanje poreza na imovinu za 2013. godinu i za ranije godine, na nepokretnosti za koje je poreska obaveza nastala, a poreska prijava nije podneta do 31. decembra 2013. godine, poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu podnosi se i na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 i 59/13) i na obrascu propisanom novim pravilnikom.
Pravilnikom su propisani obrasci poreskih prijava (ti obrasci su sastavni deo Pravilnika), i to:
Obrazac PPI–1, za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige;
Obrazac PPI-2, za utvrđivanje poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige;
Obrazac PPI-3, za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon;
Obrazac PPI-4, za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava.
Sastavni deo Obrasca PPI-1 su:
Obrazac Prilog-1 sa Podprilogom i
Obrazac Prilog-2.
1. Poreska prijava za porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige (Obrazac PPI-1)
Poresku prijavu na Obrascu PPI-1 podnosi obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige, iz člana 4. stav 5. Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS”, br. 26/01, … i 47/13, u daljem tekstu: Zakon), i to:
– pravno lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije;
– ogranak i drugi organizacioni deo stranog pravnog lica koji obavlja privrednu delatnost u Republici Srbiji i koji poslovne knjige vodi u skladu sa propisima Republike Srbije;
– fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje oporezivanje dohotka građana (u daljem tekstu: preduzetnik) koji vodi poslovne knjige – za imovinu koju je evidentirao u svojim poslovnim knjigama (u daljem tekstu: imovina u poslovnim knjigama), osim preduzetnika koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod; drugo lice koje vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije, osim preduzetnika – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama.
Poreska prijava PPI-1 sadrži utvrđeni porez za sve nepokretnosti obveznika na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave.
Uz Obrazac PPI-1 podnosi se Prilog-1, koji sadrži podatke o utvrđivanju poreza za svaku nepokretnost (zasebno) za koju nema osnova za poresko oslobođenje. U skladu sa tim, broj Priloga-1 koji se podnosi uz jednu poresku prijavu na Obrascu PPI-1 odgovara broju nepokretnosti na koje se porez plaća, a koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave. Na primer, ako na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave obveznik koji vodi poslovne knjige ima pravo svojine na poslovnoj zgradi sa zemljištem na kome se ta zgrada nalazi, na lokalu i na garaži za koje podnosi poresku prijavu na jednom obrascu PPI-1, uz tu prijavu podnosi tri Priloga-1, od kojih prvi sadrži utvrđeni porez za poslovnu zgradu sa pripadajućim zemljištem, drugi – utvrđeni porez za lokal i treći – utvrđeni porez za garažu. Sabiranjem utvrđenih poreza za konkretne nepokretnosti dolazi se do ukupno utvrđenog poreza za nepokretnosti obveznika na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, koji se unosi u PPI-1.
Sastavni deo Priloga-1 je Obrazac Podprilog uz Prilog-1, koji se popunjava na zasebnom primerku za zemljište i za svaki objekat za koje se utvrđuje porez u Prilogu-1 (tako da broj Podpriloga uz jedan obrazac Prilog-1 odgovara broju objekata koji se nalaze na istom zemljištu uvećan za jedan, a ako se Prilog-1 podnosi za neizgrađeno zemljište – uz njega se podnosi jedan Podprilog). U Podprilogu se za svaku od tih nepokretnosti utvrđuje njena vrednost. Sabiranjem tih vrednosti utvrđuje se poreska osnovica i utvrđuje porez u Prilogu-1 za nepokretnosti iz Podpriloga.
Kada su sve nepokretnosti obveznika oslobođene plaćanja poreza, obveznik uz poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ne podnosi Prilog-1 (ni Podpriloge), već podatke o tim nepokretnostima unosi u Prilog-2, koji podnosi uz PPI-1. Taj obrazac sadrži polja za do sedam nepokretnosti koje su oslobođene plaćanja poreza. Kada je broj nepokretnosti za koje se ostvaruje pravo na poresko oslobođenje veći od sedam, obveznik podnosi odgovarajući broj Priloga-2 za nepokretnosti koje nisu obuhvaćene u prethodnom primerku Priloga-2.
Kada obveznik nema pravo na poresko oslobođenje, uz poresku prijavu na Obrascu PPI-1 ne podnosi Prilog-2.
2. Poreska prijava za porez na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige (Obrazac PPI-2)
Poresku prijavu na Obrascu PPI-2 podnosi obveznik poreza na imovinu koji ne vodi poslovne knjige iz člana 4. stav 4. Zakona, i to:
– preduzetnik koji porez na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti plaća na paušalno utvrđen prihod; preduzetnik koji vodi poslovne knjige – za imovinu koja nije evidentirana u njegovim poslovnim knjigama;
– drugo lice koje ne vodi poslovne knjige u skladu sa propisima Republike Srbije.
Poreska prijava podnosi se za svaku nepokretnost posebno. Kada se na zemljištu nalazi objekat za koji je (za ceo objekat, za njegov idealni deo ili za posebni deo objekta: stan, garaža i sl.) obveznik isto lice, podnosi se jedna poreska prijava za zemljište a druga poreska prijava za svaki objekat (odnosno za idealni ili posebni deo objekta) koji se nalazi na tom zemljištu.
3. Poreske prijave za porez na prenos apsolutnih prava i porez na nasleđe i poklon (Obrasci PPI-3 i PPI-4)
Obrasci PPI-3 (za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon) i PPI-4 (za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava) nisu suštinski menjani u odnosu na sada važeće obrasce. Naime, izvršeno je samo njihovo pravnotehničko usaglašavanje sa izmenama zakona kojima su uređena ministrastva, tako što su reči: „Ministarstvo finansija i privrede“ zamenjene rečima: „Ministarstvo finansija“.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: