DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Usvojene i objavljene izmene poreskih zakona

Posted by Aleksandra na decembar 15, 2013

Na sednici održanoj 6. decembra 2013. godine, Narodna skupština RS donela je nekoliko poreskih zakona, i to:
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Svi zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 108/2013, stupili su na snagu narednog dana od dana objavljivanja (7. decembra 2013. godine), ali se većina primenjuje od 1. januara 2014. godine.
1. Porez na dodatu vrednost
Najvažnija i praktično jedina izmena Zakona o PDV-u odnosi se na povećanje posebne stope PDV-a sa 8% na 10%.
U okviru dobara i usluga čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi PDV-a, jedina izmena odnosi se na personalne računare i komponente od kojih se sastoje personalni računari. Naime, promet i uvoz personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari prebačeni su iz režima posebne u režim opšte stope PDV-a. U skladu sa tim, promet ovih dobara oporezovaće se po opštoj stopi PDV-a od 20%, ali od 1. januara 2014. godine.
Kada se promeni propisana poreska stopa kojom se oporezuje promet nekog dobra ili usluge, potrebno je imati u vidu sledeće:
– ako je obveznik PDV-a primio avansnu uplatu u vreme kada se promet oporezivao po jednoj stopi PDV-a, a promet (isporuka) nastaje u momentu kada se primenjuje druga poreska stopa, dužan je da na izvršeni promet obračuna PDV po novoj stopi tj. stopi koja se primenjuje na dan prometa (na ukupnu naknadu), nezavisno od toga što je prilikom naplate avansa nastala poreska obaveza po prethodno važećoj stopi PDV-a;
– promena poreske stope podrazumeva da obveznici PDV-a koji obavljaju promet dobara na malo izvrše popis zaliha kako bi promenili iznos ukalkulisanog PDV-a;
– promena poreske stope PDV-a, a samim tim i iznosa PDV-a, kao i promena maloprodajnih cena, podrazumeva odgovarajuća prilagođavanja tih podataka u memoriji fiskalne kase, od strane obveznika koji su dužni da promet evidentiraju preko fiskalne kase;
– obračun PDV-a po osnovu izmene poreske osnovice za promet dobara i usluga koji je izvršen pre početka primene nove stope (do kraja 2013. godine), a izmena osnovice nastupa nakon tog datuma (od 1. januara 2014. godine), vrši se po stopi koja je bila u primeni na datum prometa.
Pored promene posebne stope, jedino je još izmenjena definicija poljoprivrednika. Naime, s obzirom na to da je prethodnim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana (iz maja 2013. godine) ukinut porez na katastarski prihod, a da se poljoprivrednikom u smislu Zakona o PDV-u smatra, između ostalog, i fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva na osnovu katastarskog prihoda, predložena je izmena postojeće definicije poljoprivrednika, a sve u cilju omogućavanja prava na PDV nadoknadu fizičkim licima koja vrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda ili poljoprivrednih usluga obveznicima PDV-a.
Prema izmenjenoj definiciji iz člana 34. stav 1. Zakona o PDV-u, poljoprivrednicima se, umesto obveznika poreza na dohodak građana na osnovu katastarskog prihoda, smatraju fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta. Kao i do sada, poljoprivrednicima će se smatrati i fizička lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa zakonom.
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u primenjuje se od 1. januara 2014. godine.
2. Porez na dobit pravnih lica
Najvažnija izmena Zakona o porezu na dobit pravnih lica odnosi se na ukidanje prava na poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva. Naime, izvršeno je brisanje člana 48. tog zakona u celini.
S obzirom na to da se ova izmena primenjuje od 1. januara 2014. godine, istovremeno je definisano da poreski obveznik koji je do 31. decembra 2013. godine ostvario pravo na poreski podsticaj iz (trenutno važećeg) člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica i iskazao podatke u poreskom bilansu i poreskoj prijavi za 2013. godinu, može to pravo da koristi do isteka roka i na način propisan tim zakonom.
Drugim rečima, obveznik koji izvrši ulaganje (plaćanje) u osnovna sredstva i u razvoj (kao oblik nematerijalne imovine u skladu sa MSFI) do kraja 2013. godine u skladu sa trenutno propisanim uslovima, ima pravo na poreski kredit kod utvrđivanja poreza na dobit za 2013. godinu, kao i pravo da neiskorišćeni poreski kredit koristi za umanjenje oporezive dobiti u narednih 10 godina.
Za razliku od poreskog podsticaja iz člana 48. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, poreski podsticaj iz člana 50a tog zakona nije ukinut. Međutim, to je poreski podsticaj koji je uslovljen ulaganjima u osnovna sredstva u iznosu od najmanje jedne milijarde dinara uz istovremeno zapošljavanje na neodređeno vreme najmanje 100 lica. U vezi sa ovim poreskim podsticajem, propisan je novi član 50i kojim se ništa novo ne propisuje, već se definišu pitanja koja su bila propisana brisanim članom 48, a odnosila su se i na podsticaj iz člana 50a.
Drugih izmena ovog zakona nije bilo.
3. Porez na dohodak građana
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana (ZPDG) stupio je na snagu i primenjuje se od 7. decembra 2013. godine, osim pojedinih odredaba koje se primenjuju od 1. januara 2014. godine, što je posebno navedeno u tekstu.
3.1. Poreska osnovica za fizička lica upućena na rad u inostranstvo
Izvršeno je preciziranje osnovice poreza na dohodak građana po osnovu zarade za fizička lica – rezidente Republike Srbije koja su od pravnog lica – rezidenta Republike Srbije upućena na rad u inostranstvo.
Prema novom članu 15b ZPDG, poresku osnovicu poreza na zarade za ova lica činiće isplaćeni novčani iznos zarade za izvršeni rad. U ovom slučaju, nije predviđeno umanjenje poreske osnovice za iznos od 11.000 dinara mesečno.
Ova izmena primenjuje se od 7. decembra 2013. godine.
3.2. Lična zarada preduzetnika
Najviše izmena odnosi se na preduzetnike. Novim članom 33a ZPDG precizirana su određena pitanja u vezi sa isplatom lične zarade preduzetnika, i to:
– preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade;
– obaveštenje o isplati lične zarade dostavlja se najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine;
– preduzetnik koji se opredeli za isplatu lične zarade, ovakvo opredeljenje ne može da menja tokom poreskog perioda;
– ako se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine;
– u ovom slučaju, preduzetnik od 1. januara godine koja sledi godini u kojoj je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu nije dužan da vrši isplatu lične zarade.
Prelaznom odredbom propisano je da preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti, a koji se opredeli da u 2014. godini isplaćuje ličnu zaradu, dužan je da u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu o svom opredeljenju da vrši isplatu lične zarade zaključno sa 31. januarom 2014. godine.
Prethodno navedene izmene u primeni su od 7. decembra 2013. godine.
Izvršena je dopuna člana 37a ZPDG, kako bi se preciziralo da se preduzetnicima u rashode u poreskom bilansu priznaju i obračunati i plaćeni doprinosi za lično obavezno socijalno osiguranje po osnovu samostalne delatnosti ako se preduzetnik nije opredelio za isplatu lične zarade. Ova odredba će biti u primeni od 1. januara 2014. godine, a to znači da se plaćeni doprinosi ove kategorije preduzetnika (koji se nisu opredelili za isplatu lične zarade) u periodu od 30. maja do 31. decembra 2013. godine ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu, što je rezultat propusta zakonodavca (učinjenog prilikom izmena ZPDG u maju 2013. godine), a ne logike.
Prema dopunjenom članu 94. stav 1. ZPDG, preduzetnik koji u toku godine započne obavljanje samostalne delatnosti, biće dužan da podnese poresku prijavu u kojoj će, pored ostalog, uneti podatak u vezi sa opredeljenjem da li će isplaćivati ličnu zaradu u narednom poreskom periodu. Ova dopuna se primenjuje od 1. januara 2014. godine.
3.3. Propisana je obaveza preduzetnika da obračunavaju porez po odbitku po osnovu otkupa sekundarnih sirovina od rezidentnih pravnih lica
Izmenom člana 104. ZPDG, propisano je da preduzetnik koji vodi poslovne knjige obračunava i naplaćuje porez po odbitku na prihode koje ostvaruje pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.
Pre ove izmene, odredba člana 104. ZPDG odnosila se samo na isplate koje preduzetnik vrši nerezidentnim pravnim licima. S obzirom na to da je odredba sada proširena i na rezidentna pravna lica, suština je da je uvedena obaveza preduzetnika da obračunavaju i plaćaju porez po odbitku na prihode koje rezidentna pravna lica ostvaruju po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada. Ovaj porez plaća se po stopi od 1%, a uveden je izmenama Zakona o porezu na dobit pravnih lica iz maja 2013. godine.
Ova izmena u primeni je od 7. decembra 2013. godine.
Prema tome, preduzetnik koji od 7. decembra 2013. godine vrši plaćanje naknade rezidentnom pravnom licu po osnovu sekundarnih sirovina i otpada dužan je da obračuna porez po odbitku po stopi od 1% na propisanu poresku osnovicu (bruto naknada u kojoj je sadržan porez po odbitku).
3.4. Oporezivanje prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja i poljoprivrednih usluga
U članu 85. Zakona o porezu na dohodak građana, koji uređuje oporezivanje ostalih prihoda, precizirano je da se porez na drugi prihod ne plaća na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja koje ostvare fizička lica:
– nosioci poljoprivrednog gazdinstva;
– koja doprinose za obavezno socijalno osiguranje plaćaju po rešenju u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje;
– korisnici poljoprivredne penzije.
S obzirom na to da se citirana odredba odnosi samo na prihode od prodaje dobara, proizilazi da se prihodi po osnovu pružanja poljoprivrednih usluga oporezuju u skladu sa opštim pravilima koja su propisana za druge prihode iz člana 85. ZPDG (po stopi od 20% po umanjenju normiranih troškova od 20%).
Istovremeno, povećan je procenat nromiranih troškova (na 90%) kod utvrđivanja poreske osnovice po osnovu prihoda koji od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno plodova i lekovitog bilja ostvare ona fizička lica koja ne spadaju u prethodne navedene kategorije (npr. član poljoprivrednog gazdinstva, koji nije nosilac tog gazdinstva).
Navedene izmene primenjuju se od 1. januara 2014. godine.
3.5. Oporezivanje prihoda od prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina
Na druge prihode koje ostvari fizičko lice po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, obračunati porez se, do sada, umanjivao za 40%. Međutim, od 1. januara 2014. godine, obračunati porez će se umanjivati za 20%.
Navedeni prihodi predmet su oporezivanja porezom na druge prihode samo ukoliko su isplaćeni u gotovom novcu. Naime, odredba člana 9. stav 1. tačka 25) ZPDG, kojom je propisano da se porez na dohodak građana ne plaća na primanja ostvarena po osnovu naknade za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina i otpada plaćenih na tekući račun prodavca, nije promenjena (propisana je izmenama ZPDG iz maja 2013. godine).
3.6. Ostale izmene
Izmenom člana 103. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana, preciziran je način utvrđivanja i plaćanja poreza po odbitku za prihode od kapitala po osnovu kamate koju fizičkom licu isplaćuje banka, odnosno čije pripisivanje vrši, tako što se precizira da porez po odbitku plaća najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet ukoliko u momentu isplate kamate, uključujući i pripisivanje kamate, platni promet nije radio. Navedena izmena primenjivaće se od 1. januara 2014. godine.
Ostale izmene odnose se na pravnotehnička i terminološka preciziranja u zakonu.
4. Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (ZOD) u celini je stupio na snagu 7. decembra 2013. godine.
4.1. Osnovica doprinosa za osnivače privrednog društva
Prema do sada važećoj odredbi člana 23. ZOD, osnovica doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva bila je najniža mesečna osnovica iz člana 37. ovog zakona. Sada je propisano da osnovica bude najmanje najniža osnovica doprinosa, što znači da se za članove privrednog društva doprinosi mogu plaćati i na veću osnovicu od najniže.
Precizirano je i da se doprinosi za osnivače plaćaju do 15. u mesecu za prethodni mesec.
4.2. Osnovica za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom
Izvršeno je preciziranje člana 40. Zakona o doprinosima, kojim se uređuje osnovica doprinosa za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, na sledeći način:
– za zaposlenog koji radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, svaki poslodavac obračunava i plaća doprinose na zaradu koju zaposleni ostvaruje kod tog poslodavca, ako je ta zarada jednaka ili viša od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme;
– ako zaposleni radi sa nepunim radnim vremenom kod dva ili više poslodavaca, poslodavac kod kojeg ostvaruje zaradu nižu od srazmernog iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa koji se utvrđuje srazmerno radnom vremenu zaposlenog kod tog poslodavca u odnosu na puno radno vreme, obračunava i plaća doprinose na srazmerni iznos najniže mesečne osnovice doprinosa.
4.3. Obračun i plaćanje doprinosa preduzetnika i poljoprivrednika
Izmenom člana 52a ZOD, propisano je da preduzetnik, odnosno poljoprivrednik koji se opredelio za isplatu lične zarade, a koji ne izvrši isplatu lične zarade do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, dužan je da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.
Preduzetnik, odnosno poljoprivrednik kome je osnovica doprinosa oporeziva dobit, dužan je da obračuna i plati doprinose na način propisan za obračunavanje i plaćanje poreza na prihode od samostalne delatnosti na oporezivu dobit, po zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana. Drugim rečima, doprinosi se plaćaju u rokovima u kojima se plaća porez na prihode od samostalne delatnosti.
5. Poreski postupak i poreska administracija
Prema obrazloženju predlagača zakona, osnovni razlog za izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA) odnosi se na preciziranje odredaba koje se odnose na podnošenje pojedinačne poreske prijave u sistemu objedinjenog plaćanja obaveza po osnovu poreza po odbitku.
Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA stupio je na snagu 7. decembra 2013. godine, s tim da se pojedine odredbe primenjuju od 1. marta 2014. godine.
5.1. Prelazni period za objedinjenu uplatu poreza i doprinosa do kraja februara 2014. godine
Najvažnija izmena ZPPPA odnosi se na uvođenje prelaznog režima u pogledu načina obračuna i plaćanja poreza po odbitku na prihode građana, u periodu od 1. januara do 28. februara 2014. godine.
Naime, prema članu 11. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA, za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine, poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan je da Poreskoj upravi podnese i pojedinačnu poresku prijavu propisanu ovim zakonom, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena.
Suština je da će poreski obveznik, odnosno poreski platac, u periodu od 1. januara do 28. februara 2014. godine, moći da izvrši isplatu prihoda na dosadašnji način (primenom propisanih obrazaca OPJ, OD i dr.), s tim da će svakako biti u obavezi da za svaku isplatu prihoda izvršenu u tom periodu podnese i pojedinačnu poresku prijavu (elektronskim putem), najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je izvršena isplata (za isplate u januaru najkasnije do kraja januara, odnosno za isplate u februaru najkasnije do kraja februara).
U skladu sa navedenim prelaznim periodom, odredbom člana 10. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA, propisano je da u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka i 93/12) podnosi se:
– zbirna poreska prijava za poreze po odbitku plaćene zaključno sa 28. februarom 2014. godine, za koje nisu podnete propisane poreske prijave;
– pojedinačna poreska prijava za prihode isplaćene u 2013. godini.
Prema tome, prolongiran je period obračuna poreza po odbitku koji je bio u primeni i do sada. Počev od 1. marta 2014. godine sistem zbirnih prijava prestaje i postojaće samo pojedinačne poreske prijave koje će funkcionisati u okviru sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa.
5.2. Pojedinačna poreska prijava po osnovu prihoda od kamate
Prema opštem pravilu iz člana 30a ZPPPA, banka će dozvoliti isplatu zarada, naknada zarada, kao i drugih prihoda fizičkih lica po osnovu kojih postoji obaveza plaćanja poreza po odbitku samo ako nalog kojim se banci nalaže isplata tih prihoda, kao i plaćanje poreza po odbitku sadrži poziv na broj odobrenja za plaćanje ukupne obaveze po tom osnovu, koji dodeljuje Poreska uprava.
Međutim, izuzetno od opšteg pravila, propisano je da banka kao isplatilac prihoda može izvršiti isplatu kamate, uključujući i pripisivanje kamate na štedne uloge svojim deponentima, bez poziva na broj odobrenja.
U vezi sa isplatom prihoda od kamate je i izmenjena odredba člana 41. stav 4. ZPPPA. Naime, prema opštem pravilu, pojedinačna poreska prijava podnosi se pre svake isplate prihoda fizičkim licima. Međutim, propisano je da, izuzetno od tog pravila, kod isplate kamate na štedne uloge svojim deponentima, banka je dužna da podnese pojedinačnu poresku prijavu, obračuna i plati porez po odbitku na dan isplate kamate, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate kamate platni promet nije radio. Dakle, za razliku od svih drugih prihoda, kod kojih se najpre podnosi pojedinačna poreska prijava, pa zatim vrši isplata prihoda, kod isplate ili pripisivanja kamate, redosled poteza biće drugačiji.
Navedene izmene u ovoj tački primenjuju se od 1. marta 2014. godine.
5.3. Ostale izmene
Propisano je da, umesto sprovođenja javnog konkursa i izbornog postupka, organizacionim jedinicama Poreske uprave rukovode zaposleni, koje raspoređuje direktor Poreske uprave, uz prethodnu saglasnost ministra.
Izvršeno je preciziranje u pogledu vremenske primene propisa kod utvrđivanja poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu. Naime, izuzetno od opšteg pravila prema kojem se poreska obaveza utvrđuje na osnovu propisa koji su bili na snazi u vreme njenog nastanka, predloženo je da se poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za kalendarske godine koje slede godini u kojoj je nastala poreska obaveza, utvrđuje na osnovu zakona kojim se uređuju porezi na imovinu koji je na snazi na dan 1. januara kalendarske godine za koju se poreska obaveza utvrđuje, osim ako je, u skladu s ustavom i zakonom, za pojedine odredbe zakona predviđeno da imaju povratno dejstvo.
Izmenom člana 159a stav 4. ZPPPA, koji uređuje izdavanje potvrda o rezidentnosti, propisano je da ove potvrde izdaje Poreska uprava, bez opredeljivanja konkretne organizacione jedinice. Naime, do sada je bilo propisano da potvrde o rezidentnosti izdaje organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna prema mestu sedišta, odnosno prebivališta, odnosno boravišta, podnosioca zahteva. Počev od 7. decembra 2013. godine, potvrdu o rezidentnosti može izdati i neka druga organizaciona jedinica Poreske uprave.
Izvršene su i dopune pojedinih prekršajnih odredaba koje se odnose na banke.

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: