DIFOL

Knjigovodstvena podrska

Doneti su novi pravilnici o poreskoj prijavi za porez po odbitku

Posted by Aleksandra na januar 8, 2014

Na osnovu ovlašćenja iz člana 41. stav 12, odnosno 41a stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, ministar finansija doneo je:
Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku i
Pravilnik o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara
Pravilnici su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, br. 118/13, od 30. decembra 2013. godine. Stupili su na snagu 31. decembra 2013. godine, a u primeni su od 1. januara 2014. godine.
1. Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku
Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (u nastavku teksta: Pravilnik) odnose se na sledeće:
– propisani su uslovi za realizaciju naloga za plaćanje, odnosno postupanje banaka;
– propisan je novi obrazac pojedinačne poreske prijave PPP-PD, kao i način iskazivanja podataka u tom obrascu;
– propisan je novi obrazac potvrde o plaćenom porezu po odbitku PPP-PO;
– propisan je novi Katalog vrste prihoda;
– ukinut je obrazac PP-PD-S – Poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima koji su dospeli za plaćanje do 31. decembra 2013. godine;
– navedeni su još neki obrasci čija primena će prestati 1. marta 2014. godine;
– izvršena su preciziranja i pravno – tehnička usaglašavanja pojedinih odredbi.
Podsećamo da je nedavnim izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (ZPPPA), uveden prelazni režim u pogledu načina obračuna i plaćanja poreza po odbitku na prihode građana, u periodu od 1. januara do 28. februara 2014. godine.
Naime, prema članu 11. Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA, za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine, poreski obveznik, odnosno poreski platac dužan je da Poreskoj upravi podnese i pojedinačnu poresku prijavu propisanu ovim zakonom, najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena.
Suština je da će poreski obveznik, odnosno poreski platac, u periodu od 1. januara do 28. februara 2014. godine, vršiti isplatu prihoda na dosadašnji način (primenom propisanih obrazaca OPJ, OD i dr.), s tim da je u obavezi da za svaku isplatu prihoda izvršenu u tom periodu podnese i pojedinačnu poresku prijavu na novom Obrascu PPP-PD (elektronskim putem), najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je izvršena isplata (za isplate u januaru najkasnije do kraja januara, odnosno za isplate u februaru najkasnije do kraja februara).
Počev od 1. marta 2014. godine sistem zbirnih prijava prestaje i postojaće samo pojedinačne poreske prijave koje će funkcionisati u okviru sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa.
U nastavku ukazujemo na izmene i dopune Pravilnika koje se odnose na uslove za realizaciju naloga za plaćanje. Detaljne informacije o objedinjenom sistemu naplate poreza i doprinosa, obrasci, katalog vrste prihoda, korisničko uputstvo i dr. mogu se naći na sajtu Poreske uprave www.poreskauprava.gov.rs 
Uslovi za realizaciju naloga za plaćanje (postupanje banaka)
Novim članom 6a Pravilnika, bliže su uređeni uslovi realizacije naloga za uplatu, odnosno naloga za prenos (u daljem tekstu: nalog za plaćanje) nakon što podnosilac poreske prijave dobije obaveštenje od Poreske uprave o broju prijave i broju odobrenja. Naime, kao što je već bilo propisano, nakon dobijanja obaveštenja, u nalog za plaćanje upisuje se jedinstveni uplatni račun za poreze po odbitku, broj odobrenja za plaćanje i iznos obaveze koja se plaća po tom osnovu. Obaveza se može izmiriti plaćanjem jednim nalogom ili plaćanjem sa više naloga sa pozivom na isti broj odobrenja za plaćanje.
Broj odobrenja za plaćanje obavezno se upisuje i u nalog za plaćanje, odnosno u nalog za isplatu gotovine za plaćanje bilo kog prihoda koji se iskazuje u pojedinačnoj poreskoj prijavi, a koji se isplaćuje primaocima prihoda.
Broj odobrenja za plaćanje koji se generiše po modelu 97 upisuje se:
– u nalogu za plaćanje u polje: poziv na broj (odobrenje),
– u nalogu za isplatu gotovine u polje: poziv na broj (zaduženje).
U nalog za plaćanje, odnosno nalog za isplatu gotovine obavezno se unosi i odgovarajuća šifra plaćanja propisana Odlukom (Narodne banke Srbije) o obliku, sadržinu i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa. U vezi sa tim, napominjemo da su od 1. januara 2014. godine u primeni nove, odnosno delimično izmenjene šifre plaćanje.
S obzirom na to da se šifre plaćanja odnose na različite vrste isplata, propisano je da će Poreska uprava na svojoj internet strani objaviti šifre plaćanja za koje se obavezno unosi broj odobrenja za plaćanje.
U momentu prijema naloga, banka sprovodi sledeću proceduru:
– prvo proverava modularnu ispravnost (model 97) broja odobrenja za plaćanje;
– ako je broj odobrenja za plaćanje modularno ispravan, banka proverava da li je Poreska uprava dodelila taj broj isplatiocu prihoda koji je naveden u nalogu za plaćanje, odnosno u nalogu za isplatu gotovine (provera se vrši elektronskim upitom u bazu podataka Poreske uprave);
– banka može izvršiti nalog ako u roku od 10 sekundi od upućivanja Poreskoj upravi upita ne dobije od Poreske uprave elektronski odgovor na taj upit;
– banka izvršava nalog isključivo ako isplatilac prihoda naveden u tom nalogu ima PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje;
– ako plaćanje vrši drugo lice umesto isplatioca prihoda, banka izvršava nalog isključivo ako taj nalog u polju poziv na broj (zaduženje) sadrži i podatke o PIB, odnosno JMBG isplatioca prihoda kojem je Poreska uprava dodelila proveravani broj odobrenja za plaćanje.
Banka neće izvršiti nalog ako:
– ne sadrži propisane obavezne elemente, ili
– ako je broj odobrenja za plaćanje modularno neispravan, ili
– broj odobrenja za plaćanje nije dodeljen licu koje nalaže plaćanje, odnosno isplatiocu prihoda za račun kojeg se plaćanje vrši.
Izuzetno od prethodno navedenih pravila, banka kao isplatilac prihoda može izvršiti isplatu kamate na štedne uloge svojim deponentima bez poziva na broj odobrenja.
2. Pravilnik o poreskoj prijavi na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu 
Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara (u nastavku teksta: Pravilnik), bliže je propisan način utvrđivanja, plaćanja i podnošenja poreske prijave za porez po odbitku na prihode fizičkih lica po osnovu prodaje dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara, a koji se u skladu sa članom 85. stav 1. tač. 9) i 16) Zakona o porezu na dohodak građana smatraju drugim prihodima.
Prema članu 2. Pravilnika, isplatilac prihoda koji fizičkim licima isplaćuje prihod po osnovu prodaje dobara u gotovom novcu u momentu predaje dobara (u daljem tekstu: isplatilac prihoda) obračunava, obustavlja i uplaćuje porez po odbitku na propisani račun, na dan isplate prihoda, a najkasnije prvog narednog dana kada radi platni promet, ako u momentu isplate prihoda platni promet nije radio.
Poreska prijava podnosi se na Obrascu PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima propisanim Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku, u kojem isplatilac prihoda iskazuje podatke na način koji je detaljno uređen članom 4. Pravilnika.
Pored poreske prijave za porez po odbitku na Obrascu PPP-PD, za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine isplatilac prihoda dužan je da Poreskoj upravi podnese i poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku propisanu Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i evidentiranja poreza po odbitku i o sadržini zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku („Službeni glasnik RS”, 137/04, 82/06, 61/13 i 74/13 – dr. propis).

Integralni tekst
preuzet sa sajta pktatic.rs  . . .

Advertisements

Ostavite odgovor

Popunite detalje ispod ili pritisnite na ikonicu da biste se prijavili:

WordPress.com logo

Komentarišet koristeći svoj WordPress.com nalog. Odjavite se /  Promeni )

Google+ photo

Komentarišet koristeći svoj Google+ nalog. Odjavite se /  Promeni )

Slika na Tviteru

Komentarišet koristeći svoj Twitter nalog. Odjavite se /  Promeni )

Fejsbukova fotografija

Komentarišet koristeći svoj Facebook nalog. Odjavite se /  Promeni )

w

Povezivanje sa %s

 
%d bloggers like this: